Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec 1

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec

Kód projektu v ITMS2014+: 302091DFP1

Miesto realizácie projektu: Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Použitý systém financovania: refundácia

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9 – FAST CARE

Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

 

Wifi pre Teba v obci Kľúčovec 2

Prijímateľ: Obec Kľúčovec

Wifi pre Teba

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na
miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie
všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému
internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

 

Názov projektu: Wifi pre Teba v obci Kľúčovec

Kód projektu v ITMS2014+:  311071BZZ1

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Kľúčovec, Kľúčovec 38, 930 07

Miesto realizácie: Obec Kľúčovec

Výška nenávratného finančného príspevku: 13 300 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Umiestnenie prístupových bodov:

 1. Futbalové ihrisko, adresa: 930 07 Kľúčovec, č.p.159/12, LV 289 (GPS: 47.793707°, 17.723881°) - 1x externý prístupový bod
 2. Detské ihrisko pri obecnom úrade, Kľúčovec 38, 930 07 Kľúčovec, č.p.162/19, LV 289 (GPS: 47.794487°, 17.722856°) - 1x externý prístupový bod
 3. Kajak klub Kľúčovec, adresa: 930 07 Kľúčovec, č.p.155/1, LV 289 (GPS:47.794052°, 17.717271°) - 1x externý prístupový bod
 4. Detské ihrisko pri kostole, adresa: Kľúčovec 49,, 930 07, č.p.149/2, LV289 (GPS:47.794989°, 17. 720494°) - 1x externý prístupový bod
 5. Kultúrny dom, adresa: Kľúčovec 49, 930 07 Kľúčovec, č.p. 149/2, LV 289 (GPS:47.795061°, 17.720604°) - 1x externý prístupový bod
 6. Kultúrny dom, adresa: Kľúčovec 49, 930 07 Kľúčovec, č.p. 149/2, LV 289 (GPS: 47.795158°, 17.720509°) - 1x interný prístupový bod
 7. Ekodvor, adresa: 930 07 Kľúčovec, č.p. 843/10, LV 533 (GPS: 47.796949°, 17.716285°)
 8. Parkovisko pri cintoríne, adresa: Kľúčovec 2, 930 07 Kľúčovec, č.p. 2, LV 289 (GPS:47.799962°, 17.719610°) - 1x externý prístupový bod
 9. Obecný úrad, adresa: Kľúčovec 38, 930 07 Kľúčovec, č.p. 162/19, LV 289 (47.794536°, 17.722920°) - 1x interný prístupový bod
 10. Požiarna zbrojnica, adresa: Kľúčovec 37, 930 07 Kľúčovec, č.p. 162/18, LV 289 (GPS: 47.794454°, 17.723155°) - 1x externý prístupový bod

Aktuálny stav realizácie projektu: Projekt je vybudovaný a odovzdaný do užívania.

 

 • E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ouklucovec@panelnet.sk

informácie o podmienkach práva voliť - slovenský jazyk

informácie o podmienkach práva voliť - maďarský jazyk

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorovinfo letak mach insa novy (1)

Záverečný účet obce Kľúčovec za rok 2022

uznesenie č.3 - prevod majetku

Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec 3

Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec 4

Výsledok projektu:

Vybudované 3 autobusové zastávky z kvalitných materiálov, bezpečné stavby s vhodným dopravným označením. Zlepšenie životného prostredia a estetického vzhľadu obce.

Technické riešenie stavby:

- Búriace práce: Pôvodné autobusové zastávky sa zdemontujú.

- Základy: vybetónuje sa betónový pás šírky 400 mm, výšky 800 mm.

- Konštrukcie: steny stavby budú hrúbky 250 mm, murované pálenou tehlou P10 na MVC 2,5. Steny budú zakončené železobetónovym vencom C16/20.

 - Strešná nosná konštrukcia bude oceľová, väzníková. Krytina je z trapézového plechu.

- Povrchové úpravy: konečná povrchová vrstva stien je zo silikónovej omietky.

- Okolo zastávky sa vyhotoví okapový chodník.

- V zastávkach bude umiestnený mobiliár: odpadkový kôš a lavička parková. Lavička bude slúžiť na sedenie, na oddych pre čakajúcich. Odpadkové koše splnia nároky na čistotu, praktickosť aj zodpovedný prístup k prírode.

- Zelená infraštruktúra   - bude pri autobusových zastávkach vysadená nová zeleň – tráva a okrasné kríky.

Nenávratný finančný príspevok: 24. 074,06 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 24. 074,06 EUR

2023 Harmonogram

KULTSOT o.z. získalo v októbri 2022 grant zo zdrojov Stredoeurópskej nadácie - Középeurópai alapítvány na realizáciu projektu Šanca pre lepšiu budúcnosť vo výške 3 125,00 EUR, v rámci ktorého kajakársky klub získal 4 nové kajaky VAJDA minisonic a dve pádla Kajner. Vďaka finančnému príspevku bude schopné zabezpečiť skvalitnenie podmienok fungovania klubu - tréningových procesov a podmienok pre pretekanie, najmä však rozšíriť svoju základňu mladých kajakárov.

Údaje o projekte:

Grantová výzva Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai alapítvány:      „Tvoríme lepšiu budúcnosť“

Názov projektu:                         Šanca pre lepšiu budúcnosť

Oblasť podpory:                        podpora a rozvoj športu

Výška grantu:                           3 125,00 EUR

 Termín realizácie projektu:         11/2022

Účel, na ktorý bol grant poskytnutý:

podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú zlepšenia kvality života ľudí alebo životného prostredia, t. j. ktoré sledujú jeden alebo niekoľko z nasledovných cieľov: podpora a rozvoj športu, zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt, podpora výchovy a vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Grantová výzva Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai alapítvány - Tvoríme lepšiu budúcnosť

Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 5 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 6 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 7 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 8

phone-squareenvelope-square