OZNÁMENIE

Obecného zastupiteľstva

o usporiadaní dobrovoľnej zbierky

 

 

Na základe právoplatného uznesenia č. 3/2021 obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.01.2021 v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Obec Kľúčovec vyhlasuje na svojom území dobrovoľnú zbierku medzi obyvateľmi a právnickými osobami za účelom získania finančných prostriedkov potrebných na financovanie nákupu prístroja k Nasal High Flow terapiu pre potreby COVID-oddelenia Nemocnice Svet zdravia v Dunajskej Strede. Dobrovoľná zbierka sa bude vykonávať vyberaním peňažných príspevkov v hotovosti poverenými zamestnancami obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na transparentný bankový účet  č. SK33 0900 0000 0051 7726 9067 vedeného v banke Slovenská sporiteľňa, as.s. v čase od 17. februára  2021 do 31. marca 2021. Peňažný výnos zbierky sa stáva príjmom rozpočtu obce a tieto rozpočtové prostriedky možno použiť len na určený účel – nákup prístroja k Nasal High Flow terapiu.

 

 

 

Csaba Bognár

starosta obce

 

V Kľúčovci, 17. februára 2021

 

HOAX_ma jazyk_ma mensiny vseobecne_ma narodnost vs. obcianstvo_ma

 

jazyk_ma

 

mensiny vseobecne_ma

 

narodnost vs. obcianstvo_ma

 

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/Letak_USVNM_a_SU_SR_A4_slovensky.pdf

 

 

A Kultsot Polgári Társulás pályázati tájékoztatója 1

beolvasás0004

beolvasás0003

1_2021

ciastka_2_2021

Usmernenie_prax_ziakov_a_studentov_zdrav_SZV_18_12_final

Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 21 Vydaná 7. decembra 2020

- 33. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky (platná od 8. decembra 2020 od 7:00 h), zverejnené pondelok, 07. december 2020 15:45  - toto opatrenie zrušuje č. 30. VYHLÁŠKU ÚVZ SR z 03. 12. 2020 (zverejnenú vo Vestníku vlády SR, ročník 30, čiastka 19),

ciastka_21_2020

 

 * Vestník vlády SR Ročník 30 Čiastka 20 Vydaná 4. decembra 2020

- 32. VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 pred vstupom do priestorov škôl, Piatok, 04. december 2020 19:43

ciastka_20_2020

program_2020_12_16

meghívó_2020_12_16

Testovanie na Covid-19 - informácie pre Kľúčovčanov 2 Testovanie na Covid-19 - informácie pre Kľúčovčanov 3 Testovanie na Covid-19 - informácie pre Kľúčovčanov 4

Covid-19-tesztelés - Információk a kulcsodiaknak 5 Covid-19-tesztelés - Információk a kulcsodiaknak 6 Covid-19-tesztelés - Információk a kulcsodiaknak 7 Covid-19-tesztelés - Információk a kulcsodiaknak 8

phone-squareenvelope-square