uznesenie č.3 - prevod majetku

Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec 1

Výstavba autobusových zastávok v obci Kľúčovec 2

Výsledok projektu:

Vybudované 3 autobusové zastávky z kvalitných materiálov, bezpečné stavby s vhodným dopravným označením. Zlepšenie životného prostredia a estetického vzhľadu obce.

Technické riešenie stavby:

- Búriace práce: Pôvodné autobusové zastávky sa zdemontujú.

- Základy: vybetónuje sa betónový pás šírky 400 mm, výšky 800 mm.

- Konštrukcie: steny stavby budú hrúbky 250 mm, murované pálenou tehlou P10 na MVC 2,5. Steny budú zakončené železobetónovym vencom C16/20.

 - Strešná nosná konštrukcia bude oceľová, väzníková. Krytina je z trapézového plechu.

- Povrchové úpravy: konečná povrchová vrstva stien je zo silikónovej omietky.

- Okolo zastávky sa vyhotoví okapový chodník.

- V zastávkach bude umiestnený mobiliár: odpadkový kôš a lavička parková. Lavička bude slúžiť na sedenie, na oddych pre čakajúcich. Odpadkové koše splnia nároky na čistotu, praktickosť aj zodpovedný prístup k prírode.

- Zelená infraštruktúra   - bude pri autobusových zastávkach vysadená nová zeleň – tráva a okrasné kríky.

Nenávratný finančný príspevok: 24. 074,06 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 24. 074,06 EUR

2023 Harmonogram

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

KULTSOT o.z. získalo v októbri 2022 grant zo zdrojov Stredoeurópskej nadácie - Középeurópai alapítvány na realizáciu projektu Šanca pre lepšiu budúcnosť vo výške 3 125,00 EUR, v rámci ktorého kajakársky klub získal 4 nové kajaky VAJDA minisonic a dve pádla Kajner. Vďaka finančnému príspevku bude schopné zabezpečiť skvalitnenie podmienok fungovania klubu - tréningových procesov a podmienok pre pretekanie, najmä však rozšíriť svoju základňu mladých kajakárov.

Údaje o projekte:

Grantová výzva Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai alapítvány:      „Tvoríme lepšiu budúcnosť“

Názov projektu:                         Šanca pre lepšiu budúcnosť

Oblasť podpory:                        podpora a rozvoj športu

Výška grantu:                           3 125,00 EUR

 Termín realizácie projektu:         11/2022

Účel, na ktorý bol grant poskytnutý:

podpora verejnoprospešných projektov, ktoré prinášajú zlepšenia kvality života ľudí alebo životného prostredia, t. j. ktoré sledujú jeden alebo niekoľko z nasledovných cieľov: podpora a rozvoj športu, zachovanie a šírenie kultúrnych hodnôt, podpora výchovy a vzdelávania, ochrana a tvorba životného prostredia.

 

Grantová výzva Stredoeurópskej nadácie – Középeurópai alapítvány - Tvoríme lepšiu budúcnosť

Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 3 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 4 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 5 Šanca pre lepšiu budúcnosť - podpora a rozvoj športu 6

VZN -návrh o miestnom poplatku KO a DSO 2022 (1)

Informácia pre voliča
Választási tájékoztató

Voľby 2022- Výsledky - obec Kľúčovec

Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v čase vykurovacieho obdobia-Tűzvédelem bebiztosítása a fűtési időszakban

Zoznam kandida´tov na predsedov

VO 1 Dunajská Streda

phone-squareenvelope-square