PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
VZN č. 02/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
1 31 stiahnutia
15. februára 2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ
1 25 stiahnutia
11. februára 2020
Pozvánka na zasadnutie OZ/Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre
1 26 stiahnutia
7. februára 2020
VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína
1 26 stiahnutia
31. januára 2020
Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
1 30 stiahnutia
31. januára 2020
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa/Községi tulajdon átruházásának szándéka különleges elbírálásra érdemes okból
1 33 stiahnutia
27. januára 2020
Zverejnenie zámeru Obce-zámena pozemkov
1 28 stiahnutia
27. januára 2020
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2019
1 29 stiahnutia
19. decembra 2019
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
1 29 stiahnutia
12. decembra 2019
Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1 34 stiahnutia
12. decembra 2019
Návrh programu rokovania OZ v Kľúčovci
1 26 stiahnutia
6. decembra 2019
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022/Költségvetés tervezet-kapitálové výdavky/kapitális kiadások
1 32 stiahnutia
29. novembra 2019
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022/ Költségvetés tervezet 2020-2022-výdavky/kiadás
1 27 stiahnutia
29. novembra 2019
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022/Költségvetés tervezet 2020-2022-príjem/bevétel
1 27 stiahnutia
29. novembra 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
1 27 stiahnutia
27. novembra 2019
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
1 25 stiahnutia
26. novembra 2019
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
1 29 stiahnutia
26. novembra 2019
Záznam z kontroly HK
1 26 stiahnutia
11. novembra 2019
Správa nezávislého audítora za rok 2018
1 27 stiahnutia
8. novembra 2019
Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Kľúčovec za rok 2018
1 27 stiahnutia
3. októbra 2019
phone-squareenvelope-square