PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
1 8 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 2. septembra 2023
VZN č.2/2022 o miestnom poplatku KO
1 5 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 2. januára 2023
Návrh VZN č. 1/2022 - o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Kľúčovec
1 26 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 26. januára 2022
VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kľučovec
1 26 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 18. novembra 2021
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
1 38 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 29. júla 2021
Návrh VZN č. 1/2021 o nakl. s kom. odp. a s drob. stav. odp. na území obce Kľúčovec
1 34 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 7. júna 2021
Návrh dodatku č. 2 k VZN 4/2015
1 38 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 2. decembra 2020
Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 2/2015
1 34 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 2. decembra 2020
Návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kľúčovec
1 31 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 22. septembra 2020
VZN č. 3/2020 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Kľúčovec
1 41 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 10. júna 2020
    phone-squareenvelope-square