Výberové konanie - MŠ

výberové konanie

Obec Kľúčovec v zmysle § 3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

v ý b e r o v é   k o n a n i e

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským, Kľúčovec -Magyar nyelvű óvoda, Kulcsod

s nástupom od 01. 09. 2019

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Podmienky účasti výberového konania:

- príslušné vzdelanie v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

- znalosť práce s PC

- organizačné a riadiace schopnosti

- zdravotná spôsobilosť

- morálna bezúhonnosť

- znalosť maďarského a slovenského jazyka.

 Zoznam požadovaných dokladov:

- písomná prihláška do výberového konania

- overená fotokópia dokladov o nadobudnutom vzdelaní

- overená fotokópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie

- profesijný životopis

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti

- koncepcia rozvoja materskej školy

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi prosíme zaslať do 15.08.2019 do 15.00 hodiny na adresu: Obecný úrad, č. 38, 930 07 Kľúčovec.

Obálku označte nápisom: „Výberové konanie MŠ Kľúčovec“- neotvárať

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania výberového konania.

 

V Kľúčovci, dňa 24.07.2019

 

Csaba Bognár

starosta obce

 

 

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square