20. septembra 2019
Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  (ďalej len ako „výzva“) zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/poskytnutie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „ZVO“)   Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov:     Obec Kľúčovec Sídlo:       Kľúčovec č. 38, 930 07 Kľúčovec […]

Celý článok >>
17. septembra 2019
Zasadnutie OZ

Starosta obce Kľúčovec Vás srdečne pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2019 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu.   A község polgármestere tisztelettel meghívja Önt  a nyilvános képviselő -testületi ülésre, amelyre 2019. szeptember 20-án, pénteken 18:00 órakor kerül sor a községi hivatal tanácstermében. program 20.09.2019

Celý článok >>
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie/Lakosságvédelmi Információk

P_5_Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok P_6_Mit kell tenni veszély esetén P_9_Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy P_3_Tudnivalók vészhelyzetben

Celý článok >>
phone-squareenvelope-square