Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020/Választások a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia,

môže požiadať o voľbu poštou a to

v listinnej forme  tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu- Kľúčovec č. 38, 930 07 Kľúčovec) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky (e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020).

Elektronická adresa:     ouklucovec@panelnet.sk

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo
na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade.

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo,

-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-  hlasovacie lístky,

-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-  poučenie o spôsobe hlasovania.

Hlasovanie

Vybrať jeden hlasovací lístok ....

Po rozhodnutí, ktorému kandidujúcemu subjektu chce volič odovzdať svoj hlas, vyberie zo sady hlasovacích lístkov jeden konkrétny hlasovací lístok, ktorý môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Prednostný hlas ....

Ak sa volič rozhodne dať niektorému z kandidátov uvedených na hlasovacom lístku prednostný hlas, zakrúžkuje poradové číslo uvedené pred menom kandidáta. Prednostný hlas môže dať volič najviac štyrom kandidátom. Ak volič zakrúžkuje vyšší počet poradových čísiel ako štyri, na prednostné hlasy sa pri zisťovaní výsledkov hlasovania nebude prihliadať, ale hlasovací lístok sa započíta v prospech kandidujúceho subjektu. Po úprave hlasovacieho lístka vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a túto zalepí.

Odoslať návratnú obálku ....

Zalepenú obálku volič vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, musí byť na nej uvedená adresa sídla obecného úradu obce ako adresáta a adresa voliča ako odosielateľa.

Návratnú obálku odošle poštou. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28.2.2020).

 

rozhodnutie - vyhlásenie volieb

tájékoztató választópolgár részére

informácia pre voliča

vymenovanie zapisovateľa.docx

 

Postai úton történő választás olyan választópolgár esetében, akinek állandó lakhelye van a Szlovák Köztársaság területén, de a választások időpontjában a területén kívül tartózkodik

A Tt. 180/2014 törvény 60 § szerint:

(1) A választópolgár, akinek állandó lakhelye van a Szlovák Köztársaság területén, de a választások időpontjában a területén kívül tartózkodik, írásban vagy elektronikus úton kérvényezheti az állandó lakhelye szerinti községtől a postai úton történő választást. A kérvényt a választás napja előtt legkésőbb 50 nappal kézbesíteni kell. A határidő letelte után kézbesítésre kerülő kérvényeket nem veszik figyelembe.
(2) A kérvényének tartalmaznia kell a választópolgár ezen adatait:
a) utónevet és családi nevet,
b) személyazonosító számot,
c) állandó lakhelyének címét,
d) a külföldi tartózkodási hely postacímét.
(3) A község legkésőbb a választások napja előtt 35 nappal elküldi választópolgár külföldi tartózkodási hely postacímére
a) a 22. § 3 bekezdése szerinti borítékot,
b) a szavazólapokat,
c) a postai visszaküldésre szolgáló borítékot,
d) a szavazás módjáról szóló tájékoztatót.
(4) A postai visszaküldésre szolgáló boríték tartalmazza a „VOĽBA POŠTOU” (’választás postai úton’) feliratot. Kötelező feltüntetni rajta a községi hivatal székhelye, mint címzett címét és a választópolgár, mint feladó címét.
(5) A választópolgár az egy szavazólapon feltüntetett jelöltek közül legtöbb négy esetében a nevük előtt álló sorszám bekarikázásával elsőbbségi szavazatot adhat le.
(6) A szavazólap borítékba helyezését követően a választópolgár a borítékot leragasztja, s azt a visszaküldésre szolgáló borítékba teszi, és postán feladva elküldi. A postai díjat a választópolgár fizeti.
(7) A szavazás eredményéhez hozzászámolják az azon szavazólapokon leadott szavazatokat, amelyek legkésőbb a választások napja előtti utolsó munkanapon a választópolgár állandó lakhelye szerinti község részér e kézbesítésre kerültek.
(8) A 7. bekezdés szerinti határidőn belül kézbesített, postai visszaküldésre szolgáló borítékokat a község az illetékes választókörzeti választási bizottságnak adja át a szavazás megkezdésének kihirdetése után.
(9) A választókörzeti választási bizottság a község képviselőjének jelenlétében bekarikázza a választói névjegyzékben a választópolgárok neve előtt szereplő sorszámot és feltünteti, hogy postai úton szavaztak. Ezt követően a község képviselője a postai visszaküldésre szolgáló borítékok kinyitása és belőlük a szavazólapot tartalmazó borítékok kivétele után a borítékokat a szavazóurnába helyezi.

Kérvény postai úton történő szavazáshoz: [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)]

žiadosť.docx

Elektronikus e-mail cím:   ouklucovec@panelnet.sk

Levelezési cím:  Kulcsod, községi hivatal, 38. hsz., 930 07 Kulcsod (Kľúčovec)

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square