Oznámenie Obecného zastupiteľstva o usporiadaní dobrovoľnej zbierky

OZNÁMENIE

Obecného zastupiteľstva

o usporiadaní dobrovoľnej zbierky

 

 

Na základe právoplatného uznesenia č. 3/2021 obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.01.2021 v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 7, § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Obec Kľúčovec vyhlasuje na svojom území dobrovoľnú zbierku medzi obyvateľmi a právnickými osobami za účelom získania finančných prostriedkov potrebných na financovanie nákupu prístroja k Nasal High Flow terapiu pre potreby COVID-oddelenia Nemocnice Svet zdravia v Dunajskej Strede. Dobrovoľná zbierka sa bude vykonávať vyberaním peňažných príspevkov v hotovosti poverenými zamestnancami obecného úradu, alebo bezhotovostným prevodom na transparentný bankový účet  č. SK33 0900 0000 0051 7726 9067 vedeného v banke Slovenská sporiteľňa, as.s. v čase od 17. februára  2021 do 31. marca 2021. Peňažný výnos zbierky sa stáva príjmom rozpočtu obce a tieto rozpočtové prostriedky možno použiť len na určený účel – nákup prístroja k Nasal High Flow terapiu.

 

 

 

Csaba Bognár

starosta obce

 

V Kľúčovci, 17. februára 2021

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square