Nem volt hiába való! Két hétnyi folyamatos kérlelés és nyomásgyakorlás után végre legalább az alapiskolások reggeli buszjáratát sikerült kiharcolnunk úgy, hogy remélhetőleg időben beérkezzenek a gyerekek az iskolába!

Továbbra is várjuk a lakosok észrevételeit, hogy a lehetőségekhez mérten meg tudjuk oldani az utazási kérdéseket!

 

Autóbusz-menetrend változások // Zmeny v autobusových CP 1

 

Mivel községünk lakosait fokozottan érinti a téma, kérjük Önöket, észrevételeiket nyugodtan osszák meg Önök is a dunaszerdahelyi SAD-val!
Nagyszombat megye közlekedéspolitikai szakosztályának vezetése értesíti községünk lakosait, hogy 2020. szeptember 14-től 30-ig véleményezhetik az aktuális autóbusz-menetrendeket. Amennyiben az kivitelezhető, a buszmenetrendeket a jövőben a lakossági vélemények és javaslatok alapján módosítják, figyelembe véve a vonat-csatlakozásokat is.
Észrevételeiket, javaslataikat a következő címre küldhetik:
SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
e-mail: ladziansky@sadds.sk
Vedenie odboru dopravnej politiky Trnavského samosprávneho kraja oznamuje obyvateľom, že od 14. do 30. septembra 2020 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu platných cestovných poriadkov autobusov, do ktorých dopravca zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých uzloch.
Vaše požiadavky môžete zasielať na adresu:
SAD Dunajská Streda, a.s.
Bratislavská cesta 918/2
929 13 Dunajská Streda
e-mail: ladziansky@sadds.sk
SAD Dunajská Streda, a.s. zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202.

 

Autóbusz-menetrend változások // Zmeny v autobusových CP 2 Autóbusz-menetrend változások // Zmeny v autobusových CP 3

Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal illetékeseivel való konzultáció után -tekintettel az aktuális járványügyi helyzetre - javasolt a családi ünnepségek megszervezésének megfontolása, a résztvevők számának minimalizálása, valamint a kockázatos csoportba tartozók (nyugdíjasok, krónikus betegek) részvételének átértékelése az ilyen rendezvényeken. Szintén nem javasolt a kockázatos térségekből érkezők részvétele az ilyen rendezvényeken.
Az aktuális járványügyi intézkedésekről itt tájékozódhatnak: http://www.uvzsr.sk/
Po konzultácii s príslušným Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede - vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu - odporúča sa prehodnotenie organizovania rodinných osláv, minimalizovať počty zúčastnených osôb a prehodnotiť účasť osôb rizikových skupín a osôb z rizikových oblastí.

A nagymegyeri termálfürdő vezetése értesíti községünk lakosságát, hogy szeptember 21-től a Régiós kártyával rendelkezők ismét kedvezményesen válthatnak napi jegyet a fürdőben.

 

Értesítés - Termálfürdő / Oznam - Termálne kúpalisko 4

Értesítjük községünk lakosságát, hogy továbbra is van lehetőség az elektrohulladék (televíziók, hűtők, mosógépek, stb.) leadására az EKOUDVAR-ban.
Nyitvatartás:
Hétfő: 8:00-12:00
Szerda: 8:00-12:00
Péntek: 12:00-16:00
Szombat: 8:00-12:00
Oznamujeme obyvateľom obce, že naďalej prevezmeme elektroodpad (napr. televízory, chladničky, práčky, atď.) v miestnom EKODVOR-e.
Otváracia doba:
Pondelok: 8:00-12:00
Streda: 8:00-12:00
Piatok: 12:00-16:00
Sobota: 8:00-12:00

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi // Információk a használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanításáról 5 Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi // Információk a használt elemek és akkumulátorok ártalmatlanításáról 6

Tlačová správa

Bratislava + 3. augusta 2020

 

 

Trnavský kraj napreduje v  sčítaní domov a bytov

 

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

 

Druhý mesiac sčítania domov a bytov

 

Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom  počte 2 927. K 31.7.2020 bolo sčítaných 20, 6 % bytov na Slovensku.

 

Prvá fáza SODB 2021 je realizovaná v spolupráci so samosprávami, zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc v priebehu takmer deväť mesiacov dôsledne a prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytoch na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. 2. 2021. Po tomto termíne nastáva druhá fáza projektu, sčítanie obyvateľov.

„Sčítanie prebieha v súčinnosti s obcami a priebežne riešime otázky, ktoré vznikajú. Môžem konštatovať, že aj napriek letu, sčítanie prebieha kontinuálne a obce naplno pracujú. Pre projekt je podstatné, aby boli všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie  ŠÚ SR.

 

 

_________________________________________________________

 

SČÍTANIE OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021) - POTREBNÉ INFORMÁCIE

 

  1. fáza projektu – Sčítanie domov a bytov v období od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

 

  1. fáza projektu – Sčítanie obyvateľov v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

 

_________________________________________________________

 

Základné otázky a odpovede k sčítaniu domov a bytov:

Na Slovensku sa  doteraz uskutočňovalo tradičné sčítanie. V roku 2021 bude ako integrované sčítanie. V čom je základný rozdiel? 

Základný rozdiel je v tom, že sa budú využívať okrem údajov od obyvateľov aj údaje z rôznych zdrojov (administratívnych zdrojov údajov). Obyvatelia sa na sčítaní domov a bytov nebudú zúčastňovať. Sčítanie domov a bytov sa už začalo 1. 6. 2020 a trvá do 12. februára 2021. V druhej fáze sa sčítavajú obyvatelia a to od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021. Sčítanie je jedinečné svojou online elektronickou formou v prvej aj druhej fáze. Na oboch fázach veľmi úzko spolupracujeme so samosprávou.

Sčítanie domov a bytov sa koná podľa nového konceptu, teda bez účasti obyvateľov?

Áno, ide o elektronické sčítanie, ktoré realizuje samospráva. Pred začiatkom sčítania Štatistický úrad SR pripravil podklady a predvyplnil obciam existujúce údaje, určených zamestnancov obcí sme zaškolili a majú k dispozícii videá, dokumenty a školiace materiály. S údajmi teda v obciach pracujú výlučne zaškolené osoby, ktoré majú prístup do systému. Tým, že bola mimoriadna situácia z dôvodu COVID-19, pristúpili sme k e-learningovej forme školenia a vyškolili sme v krátkom čase 5 313 osôb. Do elektronického systému sčítania sa nám k dnešnému dňu zapojili všetky obce.

 

 

+   Na plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.

+ Na plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.

Na plánovanie zriadenie nových stacionárov pre dôchodcov.

Na plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálna potreba v konkrétnych regiónoch SR.

 

SODB 2021 je súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových zisťovaní, uskutočňujúcich sa pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov. Na Slovensku má viac ako 100-ročnú tradíciu. V EÚ sa realizuje vo všetkých členských štátoch v referenčnom roku 2021. Základné výsledky SODB 2021 budú zverejnené do konca roku 2022 a výsledky pre medzinárodné porovnania EÚ krajín najneskôr do konca roku 2024. Informácie k SODB nájdete na adrese www.scitanie.sk.

Podmienky upravuje osobitný zákon č. 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a opatrenia ŠÚ SR.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 7 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 8

info letak mach insa novy

 

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

 

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

 

Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestneho poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podľa § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

 

Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACHTRADE s.r.o. v spolupráci s partnerskými  spoločnosťami pôsobiacimi  na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov.V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

 

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

 

Oznámenie o ukončení núdzového stavu na území SR dňom 13.6.2020

návrh programu rokovania

phone-squareenvelope-square