Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square