Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec

Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec 1

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v obci Kľúčovec

Kód projektu v ITMS2014+: 302091DFP1

Miesto realizácie projektu: Kľúčovec, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Výzva - kód Výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Použitý systém financovania: refundácia

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 9 – FAST CARE

Investičná priorita: 9.1 – Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev spôsobených ruskou agresiou voči Ukrajine

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

 

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square