Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2019 v obci Kľúčovec/ A hulladék osztályozásának szintje 2019-es évben Kulcsodon

Obec Kľúčovec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č.  587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje

 

informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019:  31,50 %

 

Sadzba poplatku pre rok 2020 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov v euro.t-1:                                     13,00 €                                             

 

V Kľúčovci, dňa 19.02.2020

 

Csaba Bognár

starosta obce

 

Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.

POLOŽKY A SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU (20 03 01) A OBJEMNÉHO ODPADU (20 03 07) NA SKLÁDKU ODPADOV euro.t-1

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%] Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1
2019 2020 2021 a nasledujúce roky
1 x ≤ 10 17 26 33
2 10 < x ≤ 20 12 24 30
3 20 < x ≤ 30 10 22 27
4 30 < x ≤ 40 8 13 22
5 40 < x ≤ 50 7 12 18
6 50 < x ≤ 60 7 11 15
7 x > 60 7 8 11

 

Príloha č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.

 

VZOREC PRE VÝPOČET ÚROVNE VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2019 v obci Kľúčovec/ A hulladék osztályozásának szintje 2019-es évben Kulcsodon 1

kde:

ÚVKO je hodnota vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v %. Výsledok sa zaokrúhľuje na 2 desatinné miesta.

zložka je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou v súlade s údajmi, ktoré obec ohlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť zložky komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch. Zoznam vytriediteľných zložiek, ktoré je možné započítať do množstva vytriedeného komunálneho odpadu, je uvedený v prílohe č. 1.

KO je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok v súlade s údajmi, ktoré obec nahlasuje podľa osobitného predpisu;10) hmotnosť vzniknutých komunálnych odpadov sa vyjadruje v kilogramoch.

 

 

 

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square