Výzva /Felhívás

výzva

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 písm b) a § 11 ods. 3 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy, a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2020.

Ak v uvedenej lehote nedôjde k odstráneniu alebo okliesneniu stromov a iných porastov vlastníkom, vykoná tieto úkony spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. a za týmto účelom v súlade s § 11 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpi na dotknuté pozemky.

 

 

A Nyugat-szlovákiai Villamosművek  az energetikáról szóló Tt. 251/2012-es törvény értelmében felhívja az ingatlan tulajdonosokat, bérlőket és kezelőket, hogy távolítsák el az ingatlanukon (telkükön, udvarukon, kertjükben) lévő azon fák és bokrok ágait, amelyek a villamos vezetékeket  veszélyeztetik legkésőbb   2020.január 7-ig.

Ha a határidőben nem tesznek eleget a felhívásnak és nem távolítják el a vezetékeket veszélyeztető fák, bokrok ágait, akkor a szükséges intézkedéseket a Villamosművek munkatársai végzik el a törvény rendelkezéseivel összhangban.

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square