Zverejnenie zámeru "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny"

 

Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti

„Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny“

 

Na základe žiadosti Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné  prostredie, týmto oznamujeme začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zámeru navrhovanej činnosti "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny" pre navrhovateľa CARROT SK, s.r.o., so sídlom 930 07 Kľúčovec č. 133. Do zámeru možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade. Zámer je taktiež zverejnený na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hala-na-spracovanie-skladovanie-zeleniny

Oznámenie bude vyvesené po dobu 21 dní odo dňa vyvesenia. V tejto lehote môžete uplatniť svoje pripomienky a námietky na Obecnom úrade v Kľúčovci, alebo rovno na Okresnom úrade v Dunajskej Strede, odbor starostlivosti o životné prostredie, so sídlom Korz Bélu Bartóka č. 789/3, 929 01 Dunajská Streda. Na neskoršie uplatnené námietky a pripomienky sa neprihliada

 

Vyvesené dňa 21.10.2019

Csaba Bognár

starosta obce

Oznámenie

 

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square