23. októbra 2019
Zverejnenie zámeru "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny"

  Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti „Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny“   Na základe žiadosti Okresného úradu Dunajská Streda, odboru starostlivosti o životné  prostredie, týmto oznamujeme začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa zámeru navrhovanej činnosti "Hala na spracovanie a skladovanie zeleniny" pre navrhovateľa CARROT SK, s.r.o., so sídlom 930 07 […]

Čítať ďalej...
16. októbra 2019
Szeparáció/Separácia odpadu

separacia II slovensky oznamenie   szeparáció II (1) tájekoztató

Čítať ďalej...
4. októbra 2019
Verejná vyhláška deratizácie- Deratizáció-Rágcsálóirtás

Tisztelt lakosság és vállakozók, a Dunaszerdahelyi Közegészségügyi hivatal felhívása alapján, ezúton tájékoztatjuk Önöket hogy az egészségügyi kártevők – rágcsálófélék, elszaporodása elleni védekezés érdekében 2019. október 1-tól 2019.november 15-ig terjedő időszakban az érvényben lévő jogszabályok értelmében a lakosság és a vállakozók kötelesek rágcsálóirtást végezni a: • családi és tömbházakban, háztáji gazdasági épületekben, vállakozásra használt ingatlanokban, pincehelységekben,élelmiszer, […]

Čítať ďalej...
20. septembra 2019
Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  (ďalej len ako „výzva“) zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/poskytnutie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „ZVO“)   Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov:     Obec Kľúčovec Sídlo:       Kľúčovec č. 38, 930 07 Kľúčovec […]

Čítať ďalej...
17. septembra 2019
Zasadnutie OZ

Starosta obce Kľúčovec Vás srdečne pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2019 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu.   A község polgármestere tisztelettel meghívja Önt  a nyilvános képviselő -testületi ülésre, amelyre 2019. szeptember 20-án, pénteken 18:00 órakor kerül sor a községi hivatal tanácstermében. program 20.09.2019

Čítať ďalej...
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie/Lakosságvédelmi Információk

P_5_Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok P_6_Mit kell tenni veszély esetén P_9_Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy P_3_Tudnivalók vészhelyzetben

Čítať ďalej...
6. augusta 2019
I. Kľúčovský hudobno tanečný festival 2019/I. Kulcsodfeszt
Čítať ďalej...
24. júla 2019
Výberové konanie - MŠ

výberové konanie Obec Kľúčovec v zmysle § 3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a […]

Čítať ďalej...
23. júla 2019
Postrek proti komárom-Szúnyogirtás

K_KONTAKT E KONTAKT Oznamujeme občanom, že dnes večer o 20:00 hodine sa uskutoční v našej obci postrek proti komárom. Prosíme občanov, aby v tomto čase mali pozatvárané okná. Értesítjük a lakosságot, hogy ma este 8 órától szúnyogpermetezés lesz a községben. Kérjük a lakosokat, hogy ez idő alatt csukják be az ablakokat.

Čítať ďalej...
8. júla 2019
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ-Nástup náhradníka

oznámenie OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-NÁSTUP NÁHRADNÍKA Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kľúčovec. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Kľúčovci o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa […]

Čítať ďalej...
phone-squareenvelope-square