Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 (ďalej len ako „výzva“)

zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/poskytnutie stavebných prác

podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

(ďalej len ako „ZVO“)

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:     Obec Kľúčovec

Sídlo:       Kľúčovec č. 38, 930 07 Kľúčovec

IČO:         00305502

DIČ:         2021002115

IČ DPH:    nie je platiteľ

 

Kontaktná osoba vo veciach zákazky:

Telefón:   Csaba Bognár

Email:      ouklucovec@panelnet.sk

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:

Telefón:   Csaba Bognár

Email:      ouklucovec@panelnet.sk

 

 1. Predmet zákazky:
 • Názov zákazky: „ Autobusová zastávka I, II,III. “

Kód CPV: 45000000-7

45213311-6

 • Druh zákazky: stavebné práce
 • Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o dielo

 

 1. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
 • Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kľúčovec

3.2. Termín dodania predmetu zákazky: Max. 3 mesiace od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

 1. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
 • Predmetom zákazky je novostavba autobusových zastávok v rozsahu uvedeného v prílohe a podľa rozpočtu, vypracovaného na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č.3
 • Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za dodanie tovaru sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania.
  • Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou „Návrh na plnenie kritérií“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

 

 1. Variantné riešenie: neumožňuje sa.

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 569,30   EUR s DPH.

 

 1. Predkladanie cenových ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 07.10.2019., 16:00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a neprehľadný.  Na obale (obálke) je potrebné uviesť:

 1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
 2. Heslo: „NEOTVÁRAŤ“.
 3. Názov predmetu obstarávania „ Autobusová zastávka I, II,III. “.
 4. Meno kontaktnej osoby: Csaba Bognár

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky na kontaktné miesto a nie dátum a čas odoslania ponuky na poštovú prepravu, alebo odoslania elektronickou poštou.

 1. Lehota viazanosti ponúk:

8.1. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 6 mesiacov od podpísania Zmluvy.

 

 1. Podmienky financovania predmetu zákazky:
 • 9.1.   Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MAS Podunajsko z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Zmluva o dielo sa uzatvára s vybraný uchádzačom.
 • 9.2.  Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.

9.3   Fakturácia – splatnosť riadne vystavenej faktúry bude 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

10.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu – doklad o oprávnení dodávať tovar/poskytovať službu/uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky (doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk), alebo

10.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

 1. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:

Najnižšia cena s  DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky/ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.

 

 1. Obsah ponuky:
 • Ponuka musí obsahovať:
 • Doklady v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
 • Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné)
 • Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy) podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné)
 • Rozpis parametrov zákazky (príloha č. 3 tejto výzvy) - podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou uchádzača (ak relevantné)
 • Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 4 tejto výzvy) – podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou uchádzača (ak relevantné)
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov (príloha č. 5 tejto výzvy)
 • Všetky vyššie uvedeného doklady sa predkladajú v 1 originálnej verzii.

 

 1. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
 • Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
 • S úspešným uchádzačom bude uzatvorené zmluva o dielo.
 • Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy o dielo, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu o dielo s ďalším uchádzačom v poradí.
 • Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
 • Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

 

 

V Kľúčovci, dňa  20.09.2019                                                               Csaba Bognár, starosta obce

 

Návrh plnenie kritérií

čestné vyhlásenie uchádzača

vykaz aut zastavka 1

vykaz aut zastavka 2

vykaz aut zastavka 3

tit list vykaz klucovec

ZMLUVA O DIELO

Súhlas so sparcúvaním osobných údajov

 

 

Prílohy:

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií.

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača.

Príloha č. 3: Výkaz Výmer

Príloha č. 4: Návrh rámcovej dohody.

Príloha č. 5: Súhlas so spracúvaním osobných údajov

<< Všetky novinky
phone-squareenvelope-square