20. septembra 2019
Výzva na predkladanie ponúk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK  (ďalej len ako „výzva“) zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/poskytnutie stavebných prác podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „ZVO“)   Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov:     Obec Kľúčovec Sídlo:       Kľúčovec č. 38, 930 07 Kľúčovec […]

Čítať ďalej...
17. septembra 2019
Zasadnutie OZ

Starosta obce Kľúčovec Vás srdečne pozýva na verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 20.09.2019 o 18:00 hodine v zasadačke obecného úradu.   A község polgármestere tisztelettel meghívja Önt  a nyilvános képviselő -testületi ülésre, amelyre 2019. szeptember 20-án, pénteken 18:00 órakor kerül sor a községi hivatal tanácstermében. program 20.09.2019

Čítať ďalej...
12. septembra 2019
Ochrana Obyvateľstva-Informácie/Lakosságvédelmi Információk

P_5_Ako zachovať v prípade ohrozenia únikom nebezpečných látok P_6_Mit kell tenni veszély esetén P_9_Odporúčania pre obyvateľstvo_poveternostné vplyvy P_3_Tudnivalók vészhelyzetben

Čítať ďalej...
6. augusta 2019
I. Kľúčovský hudobno tanečný festival 2019/I. Kulcsodfeszt
Čítať ďalej...
24. júla 2019
Výberové konanie - MŠ

výberové konanie Obec Kľúčovec v zmysle § 3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a […]

Čítať ďalej...
23. júla 2019
Postrek proti komárom-Szúnyogirtás

K_KONTAKT E KONTAKT Oznamujeme občanom, že dnes večer o 20:00 hodine sa uskutoční v našej obci postrek proti komárom. Prosíme občanov, aby v tomto čase mali pozatvárané okná. Értesítjük a lakosságot, hogy ma este 8 órától szúnyogpermetezés lesz a községben. Kérjük a lakosokat, hogy ez idő alatt csukják be az ablakokat.

Čítať ďalej...
8. júla 2019
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca OZ-Nástup náhradníka

oznámenie OZNÁMENIE O VZDANÍ SA MANDÁTU POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA-NÁSTUP NÁHRADNÍKA Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva obce Kľúčovec. Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie v Kľúčovci o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa […]

Čítať ďalej...
27. júna 2019
Podpora opatrovateľskej služby
Čítať ďalej...
26. júna 2019
Záverečný účet obce Kľúčovec za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018

Čítať ďalej...
24. júna 2019
Postrek proti komárom/Szúnyogirtás

KBU_ROTRYN_50_cypermetrin   Zverejnenie informácií o chemickom prípravku, s ktorým bude postrek realizovaný dňa 24.06.2019.

Čítať ďalej...
phone-squareenvelope-square