PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
Návrh VZN č. 4/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  3 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 22. septembra 2020 Stiahnúť
VZN č. 3/2020 ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov na území Obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  11 stiahnutí
Všeobecne záväzné nariadenia 10. júna 2020 Stiahnúť
Individuálna výročná správa obce Kľúčovec za rok 2019
 1 súbor(ov)  9 stiahnutí
Záverečný účet 19. mája 2020 Stiahnúť
Plán rozvoja obce Kľúčovec na roky 2014-2020
 1 súbor(ov)  9 stiahnutí
13. marca 2020 Stiahnúť
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.02.2020
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
26. februára 2020 Stiahnúť
VZN č. 01/2020 o ochrannom pásme cintorína na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
20. februára 2020 Stiahnúť
VZN č. 02/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
21. februára 2020 Stiahnúť
Zápisnica zo zasadnutia OZ
 1 súbor(ov)  4 stiahnutí
11. februára 2020 Stiahnúť
Pozvánka na zasadnutie OZ/Meghívó nyilvános képviselő-testületi ülésre
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
7. februára 2020 Stiahnúť
VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme cintorína
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
31. januára 2020 Stiahnúť
Návrh VZN č. 2/2020 o poskytovaní opatrovateľskej služby
 1 súbor(ov)  9 stiahnutí
31. januára 2020 Stiahnúť
Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa/Községi tulajdon átruházásának szándéka különleges elbírálásra érdemes okból
 1 súbor(ov)  11 stiahnutí
31. januára 2020 Stiahnúť
Zverejnenie zámeru Obce-zámena pozemkov
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
30. januára 2020 Stiahnúť
Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.12.2019
 1 súbor(ov)  7 stiahnutí
19. decembra 2019 Stiahnúť
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
12. decembra 2019 Stiahnúť
Dodatok č.1 k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 1 súbor(ov)  11 stiahnutí
12. decembra 2019 Stiahnúť
Návrh programu rokovania OZ v Kľúčovci
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
6. decembra 2019 Stiahnúť
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022/Költségvetés tervezet-kapitálové výdavky/kapitális kiadások
 1 súbor(ov)  9 stiahnutí
29. novembra 2019 Stiahnúť
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022/ Költségvetés tervezet 2020-2022-výdavky/kiadás
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
29. novembra 2019 Stiahnúť
Návrh rozpočtu na roky 2020-2022/Költségvetés tervezet 2020-2022-príjem/bevétel
 1 súbor(ov)  7 stiahnutí
29. novembra 2019 Stiahnúť
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 1 súbor(ov)  4 stiahnutí
27. novembra 2019 Stiahnúť
Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
26. novembra 2019 Stiahnúť
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
26. novembra 2019 Stiahnúť
Záznam z kontroly HK
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
11. novembra 2019 Stiahnúť
Správa nezávislého audítora za rok 2018
 1 súbor(ov)  4 stiahnutí
8. novembra 2019 Stiahnúť
Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov obce Kľúčovec za rok 2018
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
3. októbra 2019 Stiahnúť
Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2018
 1 súbor(ov)  4 stiahnutí
3. októbra 2019 Stiahnúť
Čerpanie bežných výdavkov obce Kľúčovec za rok 2018
 1 súbor(ov)  4 stiahnutí
3. októbra 2019 Stiahnúť
VZN Obce Kľúčovec č. 1/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
24. septembra 2019 Stiahnúť
Dodatok č. 2 k VZN obce Kľúčovec č. 1/2015 o poskytnutí opatrovateľskej služby
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
24. septembra 2019 Stiahnúť
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec o dani z nehnuteľnosti
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
17. septembra 2019 Stiahnúť
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec o miestnych daniach
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
17. septembra 2019 Stiahnúť
Všeobecne Záväzné Nariadenie Obce Kľúčovec
 1 súbor(ov)  7 stiahnutí
17. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Információk-Viselkedési mód kánikulában
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Informácie- Ochrana Obyvateľstva
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Információ-Mit kell tenni veszély esetén
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana obyvateľstva_Informácie
 1 súbor(ov)  6 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Tudnivalók vészhelyzetben
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva-Informácie
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
Ochrana Obyvateľstva- Informácie
 1 súbor(ov)  5 stiahnutí
12. septembra 2019 Stiahnúť
I. Kulcsodfeszt-I. Kľúčovský hudobno-tanečný festival
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
6. augusta 2019 Stiahnúť
Oznámenie
 1 súbor(ov)  8 stiahnutí
5. augusta 2019 Stiahnúť
Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2018
 1 súbor(ov)  9 stiahnutí
26. júna 2019 Stiahnúť
Záverečný účet obce za rok 2018
 1 súbor(ov)  13 stiahnutí
26. júna 2019 Stiahnúť
pozvánka na verejné zasadnutie OZ
 1 súbor(ov)  10 stiahnutí
17. júna 2019 Stiahnúť
návrh programu rokovania OZ
 1 súbor(ov)  9 stiahnutí
17. júna 2019 Stiahnúť
Individuálna výročná správa obce Kľúčovec za rok 2018
 1 súbor(ov)  12 stiahnutí
Záverečný účet 13. júna 2019 Stiahnúť
Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2019
 1 súbor(ov)  11 stiahnutí
Iné dokumenty 13. júna 2019 Stiahnúť
    phone-squareenvelope-square