PDF dokumenty na stiahnutie

Názov
VZN č. 1/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
1 0 stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenia 2. septembra 2023
VZN č.2/2022 o miestnom poplatku KO
1 0 stiahnuť
Všeobecne záväzné nariadenia 2. januára 2023
Asfaltovanie
1 14 stiahnutia
Verejné obstarávanie 6. októbra 2022
Projekt ,,WIFI pre teba,,
1 23 stiahnutia
Verejné obstarávanie 9. septembra 2022
Asfaltovanie
1 17 stiahnutia
Verejné obstarávanie 9. augusta 2022
Počet volebných obvodov, počet poslancov pre voľby do orgánov sam.obcí v roku 2022
1 0 stiahnuť
4. júla 2022
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 3432015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (1)
1 32 stiahnutia
Verejné obstarávanie 23. marca 2022
Návrh - záverečný účet Obce Kľúčovec za rok 2021
1 18 stiahnutia
Záverečný účet 10. marca 2022
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce na roky 2021-2027
1 27 stiahnutia
Iné dokumenty 23. februára 2022
Návrh VZN č. 1/2022 - o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií obce na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Kľúčovec
1 24 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 26. januára 2022
Rozpočet obce Kľúčovec na rok 2022-2024 - sumarizácia
1 26 stiahnutia
Rozpočet obce 1. decembra 2021
Rozpočet výdavkov obce Kľúčovec na roky 2022-2024 - NÁVRH
1 28 stiahnutia
Rozpočet obce 1. decembra 2021
Rozpočet príjmov obce Kľúčovec na rok 2022-2024 - NÁVRH
1 25 stiahnutia
Rozpočet obce 1. decembra 2021
VZN č. 2/2021 - Zásady hospodárenia s majetkom obce Kľučovec
1 24 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 18. novembra 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
1 26 stiahnutia
Správa hlavného kontrolóra 18. novembra 2021
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kľúčovec
1 36 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 29. júla 2021
Návrh VZN č. 1/2021 o nakl. s kom. odp. a s drob. stav. odp. na území obce Kľúčovec
1 30 stiahnutia
Všeobecne záväzné nariadenia 7. júna 2021
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Kľúčovec
1 36 stiahnutia
12. mája 2021
Návrh - Záverečný účet obce Kľúčovec za rok 2020
1 31 stiahnutia
Záverečný účet 25. marca 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021
1 38 stiahnutia
Správa hlavného kontrolóra 9. decembra 2020
phone-squareenvelope-square